PERSONEL AYDINLATMA METNİ

TES KONFEKSİYON LTD.ŞTİ. PERSONELE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında TES KONFEKSİYON LTD.ŞTİ. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, TES KONFEKSİYON LTD.ŞTİ.’nin Kanun kapsamında Personeline yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda TES KONFEKSİYON LTD.ŞTİ. tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TES KONFEKSİYON LTD.ŞTİ, Personellerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, kilitli bir odada, kilitli dolaplarda saklanmaktadır.

Personelin kişisel verileri;

• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile

• Adayların Tes Konfeksiyon Ltd. Şti ’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile

• Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dâhil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile

• Referans kişiler aracılığı ile

• Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Tes Konfeksiyon Ltd. Şti. tarafından yapılan araştırmalar ile toplanmaktadır.

Bu bilgiler, Tes Konfeksiyon Ltd. Şti.’nin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, ofis faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 C. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

• Kimlik bilgileriniz: Kimlik fotokopisi, askerlik durum bilgisi, ehliyet

• İletişim bilgileriniz: Sabit ve mobil telefon numarası, ikametgâh, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Ofis içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

• Özlük bilgileriniz,

• Gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz: Kan grubu bilgisi, hemogram testi, işitme testi, solunum testi, akciğer grafisi, glikoz testi,

• Aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri: nüfus kayıt örneği,

• Çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz: diploma,

• Teknik, görsel ve işitsel bilgiler: işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları, fotoğraf

• İşyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri,

• İşe giriş-çıkış bilgileri,

• Araç plaka bilgileri,

• Referans bilgileridir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. Tes Konfeksiyon Ltd. Şti., hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

D. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,

• Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,

• Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında olmak üzere, Personel’ in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

• Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,

• Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla,

• Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,

• Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel’ in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;

• Personel’ in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,

• Tes Konfeksiyon Ltd.Şti.’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,

• Ofis seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,

• Acil durumların varlığı halinde Personel’in kendi rızası ile

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

E. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

• Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle,

• Ofisin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle,

• Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle,

• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

• Çalışanların görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla işyeri hekimiyle

• Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile,

• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.  Anlaşılamaması yahut açık pozisyon bulunmaması sebebi ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Tes Konfeksiyon Ltd.Şti. tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

G. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Tes Konfeksiyon Ltd.Şti.’nin Yeni Sahra Mahallesi Atalay Caddesi No:1 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya [email protected] elektronik posta adresimize işyeri malinizi veya ilgili kişi tarafından Tes Konfeksiyon Ltd.Şti.’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.

 İNSAN KAYNAKLARI AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Tes Konfeksiyon Ltd.Şti.’ne bildirdiğim özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz sağlık verilerimin ve parmak izi verilerimin; İstihdamım ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Özlük dosyasında kanuni sürelerde saklanması, Çeşitli insan kaynakları uygulamalarının gerçekleştirilmesi, Kanunların işverene yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İşyerine giriş-çıkış kayıtlarının ve işyeri giriş-çıkışlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli olması, Yetkili idari mercilerin talepte bulunması, Acil tıbbi müdahalelerin gerekmesi halinde paylaşılması amaçlarıyla söz konusu özel nitelikli kişisel verilerimin Tes Konfeksiyon Ltd.şti. tarafından işlenmesine;  Bu sağlık bilgilerimin, işyeri hekimi ve işyeri psikoloğu tarafından muayene edilebilmem ve sağlık takibimin yapılması amacıyla işyeri hekimiyle ve psikoloğu ile paylaşılmasına ve İşyeri hekiminin ve psikoloğunun muayenelerle elde ettiği ve iş hayatı ile işyeri ve diğer çalışanların güvenliğinin ve sağlığının korunmasına etki edecek nitelikteki sağlık verilerimin Tes Konfeksiyon Ltd.şti. ile paylaşılmasına ve bu verilerin, Tes Konfeksiyon Ltd.Şti. tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin TES KONFEKSİYON LTD.ŞTİ. PERSONELE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ’ni okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde bahsi geçen kişisel verilerimin TES KONFEKSİYON LTD.ŞTİ. tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına 6698 sayılı Kanun kapsamında açık rıza gösterdiğimi ve bu rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi kabul ve beyan ederim.

 

Ad Soyad :

İmza